OTO คว้างานคอลเซ็นเตอร์การรถไฟฯ ยาว 36 เดือน รับเงิน 166.84 ลบ.

OTO คว้างานให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 36 เดือน รับเงิน 166.84 ลบ.


บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างในการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (การรถไฟฯ) ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน มูลค่าโครงการ 166,842,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ของการรถไฟฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งข้อมูลพื้นฐาการโดยสารเดินรถ สินค้าการแจ้งเหตุด่วน เหตุอันตราย ข้อเสนอแนะ ติชม โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ฯลฯ และเพื่อให้สามารถสร้างบริการที่ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถให้บริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Web Chat, และ Chat Bot Social Media (Facebook) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการให้บริการการรถไฟฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมแล้วจำนวน 4 สัญญาโดยสัญญาปัจจุบันเป็นการพัฒนาระบบงานลักษณะ Omni Channel Platform เต็มรูปแบบ Voice, Non-Voice , Social Media พร้อมบริการ Digital Services ผ่าน Chat Bot , Visual IVR เพื่อรองรับการขยายบริการของการรถไฟฯ ต่อไป

Back to top button