ONEE ลงเทรดวันนี้! ลุ้นวิ่งเหนือจอง 8.50 บ. ชูจุดแข็งธุรกิจสื่อครบวงจร

ONEE ลงเทรดวันนี้! ลุ้นวิ่งเหนือจอง 8.50 บ. ชูจุดแข็งธุรกิจสื่อครบวงจร หวังระดมทุนนำเงินพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 พ.ย.64) หลักทรัพย์ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ONEE

สำหรับ ONEE เป็นบริษัทในกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Vertically Integrated Service Provider) ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content Creator) คุณภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ได้แก่ โทรทัศน์ (เจ้าของช่อง ONE31 และตัวแทนการตลาดช่อง GMM25) วิทยุ Social Media และ OTT platform ทั้งของกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ ONEE เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อและความบันเทิงที่ได้รับความนิยมระดับแนวหน้าของประเทศ

ทั้งนี้ ONEE มีทุนชำระแล้ว 4,762.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 496.25 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 476.25 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ซีเรนิโอ จำกัด 20.00 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ของบริษัท และพนักงานบริษัท วันที่ 20-21, 25-26 ตุลาคม 2564 และเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 28-29 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2564 ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 4,218.15 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน 4,048.13 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 20,240.63 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ด้าน นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ONEE มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาศิลปินและบุคลากร การพัฒนาช่องทางออนไลน์ การขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถของระบบระบบสารสนเทศ

รวมทั้งการปรับโครงสร้างเงินทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

โดย ONEE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 40.04% 2) GRAMMY  ถือหุ้น 25.02% และ 3) กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 13.49% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 23.20 เท่า

โดยคำนวนจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.37 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ONEE มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทในงบเฉพาะกิจการ (ณ 30 มิถุนายน 2564 ยังมีขาดทุนสะสม 148.86 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้จนกว่าจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะสิ้นสุดไปภายในไตรมาส 4 ปี 2564)

สำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.theoneenterprise.com และที่ www.set.or.th

Back to top button