ย้อนข้อมูลสำคัญ “ก.ล.ต.” ช่วง Q3 อนุมัติบริษัทขาย “IPO-ตราสารหนี้”

ก.ล.ต. เผยข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาส 3/64 อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (หุ้น IPO) พร้อมด้วยตราสารหนี้ และในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ว่าด้วยการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยมีประเภทการเสนอขาย ซึ่งมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 17 บริษัท ตามด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 1 บริษัท และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 3 บริษัท

โดยรวมทั้ง 3 ประเภทของการเสนอขาย มีทั้งหมด 21 บริษัท แต่อย่างไรก็ตามเป็นจำนวนบริษัทที่ได้รับอนุญาต IPO (อาจจะมีบางบริษัทยังไม่ได้เข้าขาย)

ทั้งนี้จากการสำรวจช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ผ่านมาจะมีเพียงหุ้น IPO ที่เข้าขายพร้อมลงเทรดในตลาดรอง อย่างตลาดหลักทรัพย์ฯ SET ได้แก่ MENA, AMR, CV และตลาด mai ได้แก่ SECURE, BBIK และ CPANEL เท่านั้น

ต่อมาทาง ก.ล.ต. ได้มีการแจ้งข้อมูลมูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 โดยลักษณะการเสนอขาย สำหรับการเสนอขายในประเทศโดยขายประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 9,761 ล้านบาท และมีการขายครั้งต่อไปมีที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวม Stock Dividend) จำนวน 28,541 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนจำนวน 38,302 ล้านบาท ขณะที่ส่วนเสนอขายต่างประเทศในช่วงดังกล่าวไม่มี

นอกจากนี้มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งมีการเสนอขายในประเทศโดยมีผู้ออกและเสนอขายทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 รวมจำนวน 636,386 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นจำนวน 303,913 ล้านบาท และตราสารหนี้ระยะยาวจำนวน 332,473 ล้านบาท อีกทั้งมีการเสนอขายต่างประเทศจำนวน 65,626 ล้านบาท ทั้งนี้จากการเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 รวม 702,012 ล้านบาท

พร้อมด้วยข้อมูลส่วนของตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่ออกโดยมีตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 15,000 ล้านบาท ขณะที่ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่มีการรวมพันธบัตรที่ออกโดยกระทรวงการคลังและการเคหะแห่งชาติซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต จำนวน 27,000 ล้านบาท และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) จำนวน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากรวมตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนที่ออกในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งหมด 47,000 ล้านบาท

รวมทั้งส่วนมูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ออกในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 รวมมีจำนวน 1,321 รุ่น

 

Back to top button