SAMTEL คว้างานซื้อขายคอมฯแม่ข่าย-ไลเซนส์ “กฟภ.” มูลค่า 200 ลบ.

SAMTEL ลงนามรับจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งานกับ “กฟภ.” มูลค่าโครงการ 199.56 ล้านบาท


บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL เปิดเผยว่า บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ได้ลงนามรับจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 199.56 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 3 งวต ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

Back to top button