SECURE จับมือ HUMAN ลงนาม MOU รุกตลาด Cyber Security-PDPA

SECURE ผนึก HUMAN ลงนาม MOU เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Cyber Security และ PDPA คาดเติบโตสูงในอนาคต


บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE และ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN ลงนามใน MOU เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Cyber Security และ PDPA คาดเติบโตสูงในอนาคต ขนทัพผลิตภัณฑ์โซลูชันครบครันหนุนองค์กรให้พร้อมรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดย SECURE และ HUMAN เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ ซึ่งนำมาสู่ปัญหาซึ่งหลายองค์กรกำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับความซับซ้อนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีเลคโทรนิคจากการโจรกรรมและการเรียกค่าไถ่ และการวางระบบบริหารจัดการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับกับการดำเนินงานขององค์กรภายหลังจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ในปี 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องมีการวางระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดของ PDPA เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทำให้ SECURE ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ ผู้พัฒนา PDPA Solution สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก

โดยเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญ สามารถทำงานสอดประสานกันเป็นโซลูชันภาพใหญ่ เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ได้ครบถ้วน และ HUMAN ผู้นำในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของประเทศไทย ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Human Resource Information System (HRIS) มาใช้ควบคู่กับบริการรับจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการนำเสนอ PDPA Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล (HR) โดยการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ HRIS ของ HUMAN เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน HR และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ให้กับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการด้าน PDPA

นอกจากนี้ลูกค้าองค์กรสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Terranova, AnyVisit และประกันภัยความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดย Terranova เป็นผลิตภัณฑ์ที่ SECURE เป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cyber Security ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้องค์กรตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่ AnyVisit เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ SECURE พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการผู้มาติดต่อสถานที่ขององค์กร ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับทั้งองค์กรและผู้มาติดต่อ

ทั้งนี้ HUMAN ได้เข้าลงทุนในซื้อหุ้น SECURE จำนวน 5 ล้านหุ้น หรือ 4.9% ของหุ้น SECURE ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ และผลกำไรจากความร่วมมือที่กล่าวมาในข้างต้น

Back to top button