BBIK พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มธุรกิจ “TCP” เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล

BBIK พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มธุรกิจ “TCP” เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ก้าวสู่ Data-Driven Organization ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล


นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563  ได้เริ่มกระบวนการทำ Digital Transformation หลายโครงการ โดยล่าสุดกับโครงการ Data Management and Analytics  เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มองว่า Data จะช่วยยกระดับศักยภาพขององค์กรอันเป็นเครื่องมือสำคัญเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันให้เติบโตและแข็งแกร่ง ระยะเวลาโครงการเบื้องต้น 3 ปี

“การพลิกโฉมกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลของทั้งกลุ่มธุรกิจถือเป็นภารกิจอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กรการมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจ และสร้างโอกาสการเติบโตและต่อยอดการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและสามารถตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ ตามเป้าหมายองค์กร “Energizing a better world for all” หรือ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”” นายสราวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำร่องวางรากฐานระบบข้อมูลภายในองค์กร และเสริมศักยภาพด้านข้อมูลผ่านการวางโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อีกด้วย

ด้านนายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBIK เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้หลายองค์กรไม่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation คือ ไม่มีการวางโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลไว้ล่วงหน้า ทำให้บ่อยครั้งเกิดการเก็บข้อมูลผิดพลาด ซ้ำซ้อน และไม่ตรงกับความต้องการจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หรืออาจต้องใช้เวลานานในการจัดการข้อมูล (Data Cleansing) ให้พร้อมใช้งาน

ล่าสุดบลูบิคได้รับความไว้วางใจให้ช่วยกลุ่ม TCP ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตและความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว

“บลูบิค รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้กลุ่ม TCP เดินไปตามเป้าหมายของการเป็น Data-Driven Organization และพร้อมรับมือกับการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยปัจจัยที่บลูบิคได้รับความไว้วางใจ มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ TCP ในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การวางโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจ TCP กลายเป็นองค์กรที่มีการผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ กับการพัฒนาทักษะของบุคลากร (Reskill – Upskill) เพื่อปรับบทบาทให้บุคลากรกลายเป็นผู้ควบคุมระบบที่มีความสามารถในการคิดค้นสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ” นายพชร กล่าว

Back to top button