บอร์ด TRUBB เคาะเพิ่มทุนบ.ลูก “ไทยรับเบอร์ฯ” 40 ลบ. ลุยลงทุนธุรกิจกัญชง-กัญชา

บอร์ด TRUBB เคาะเพิ่มทุนบ.ลูก “ไทยรับเบอร์ฯ” 40 ลบ. จำนวน 4 ล้านหุ้น เดินหน้าตั้งบ.ย่อย “ไทยเท็คซ์ฯ” ลุยลงทุนในโครงการกัญชง-กัญชา


บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด (บริษัทย่อยที่ TRUBB ถือหุ้นร้อยละ 100 ในธุรกิจสวนยางพารา) โดยบริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 40 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,800 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,840 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำหน่ายให้แก่ TRUBB จำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท

โดยภายหลังจากการซื้อหุ้น TRUBB จะถือหุ้นจำนวน รวม 183,999,994 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นยังคงอยู่ที่ร้อยละ 100 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดตั้งบริษัท ไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด โดยลงทุนในโครงการกัญชง กัญชา แต่ไม่จำกัดอยู่กับการปลูกและหาผลประโยชน์กับพืช กัญชง กัญชา

ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ TRUBB และบริษัทย่อยจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนมกราคม 2565

Back to top button