ส่องปันผล 6 หุ้นแบงก์ KTB-KKP ยีลด์เกิน 3%

ส่องปันผล 6 หุ้นแบงก์ KBANK, KTB,TTB, CIMBT, KKP และ BAY เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD เม.ย.นี้ KTB-KKP ยีลด์เกิน 3%


จากกรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นควรผ่อนคลายมาตรการการจ่ายเงินปันผล โดยให้กลับมาจ่ายเงินปันผลไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 แต่ให้ยึดหลักความระมัดระวัง สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า

โดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้เริ่มกลับมาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรอบแรกไปแล้วก่อนหน้าที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนหนึ่ง กระทั้งล่าสุดถึงเวลาของการประกาศจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ส่วนที่เหลือ ธนาคารจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกครั้งตามความเห็นชอบจากประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การกลับมาจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกอบด้วย KBANK, KTB,TTB, CIMBT, KKP และ BAY

สำหรับรายละเอียด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 เม.ย.2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พ.ค.2565 และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) อยู่ที่ 1.63% คิดจากราคาปิด ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ที่ระดับ 163.50 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 พ.ค.2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พ.ค.2565 และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) อยู่ที่ 1.30% คิดจากราคาปิด ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ที่ระดับ 34.50 บาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เม.ย. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2565 และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) อยู่ที่ 1.11% คิดจากราคาปิด ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ที่ระดับ 0.90 บาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2565 และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) อยู่ที่ 3.20% คิดจากราคาปิด ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ที่ระดับ 0.90 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.418บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 20 เม.ย. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พ.ค.2565 และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) อยู่ที่ 3.03% คิดจากราคาปิด ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ที่ระดับ 13.80 บาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 เม.ย. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พ.ค. 2565 และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) อยู่ที่ 2.77% คิดจากราคาปิด ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ที่ระดับ 1.37 บาท

Back to top button