EE ควัก 650 ลบ. ซื้อหุ้น “CBDB” พร้อมขอเพิ่มทุน RO จำนวน 1.4 พันลบ. ลุยโรงสกัดกัญชง

EE ควัก 650 ลบ. ซื้อหุ้นบริษัทกัญชงรายใหญ่สุดภาคเหนือ “CBDB” พร้อมขออนุมัติเพิ่มทุน RO นำเงินลงทุนโรงสกัด ตามนโยบายครบวงจร


นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งหุ้นใน บริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ทั้งนี้ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด (จำนวน 400,000 หุ้น) ของบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด หรือ CBDB ในวงเงิน 650 ล้านบาท โดย CBDB เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชงรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ มีจุดเด่นคือวิธีการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ด้วยระบบ EVAP (Evaporative Cooling System ซึ่งเป็นระบบฟาร์มแบบปิดที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันโรคระบาดได้ดี โดย CBDB มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เนื้อที่รวม 28 ไร่ 95 ตารางวา

โดยมีโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชกัญชงมากถึง 60 โรงเรือน พื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 9,600 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ ที่ดิน โรงเรือนเพาะปลูก จัดเตรียมวิธีการและเทคนิคการปลูก รวมถึงอยู่ระหว่างการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง โดยผ่านการเข้าตรวจสถานที่โดยหน่วยงานรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2565 พร้อมเริ่มดำเนินการเพาะปลูกรอบแรกทันที ซึ่งจะทำให้สามารถรับรู้รายได้จากการขายผลผลิตภายในอย่างรวดเร็วภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

สำหรับบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด บริหารงานโดย นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา ซึ่งเป็นแพทย์ที่ศึกษา และมีประสบการณ์การบริหารโครงการกัญชาทางการแพทย์มาเป็นเวลายาวนาน นอกจากนี้ยังได้ทีมที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการปลูกกัญชงมาช่วยดูแลโครงการอีกด้วย

“ด้วยการลงทุนที่ต่อเนื่องบนกัญชงต้นน้ำ CBDB จะเข้ามาเป็นสินทรัพย์ทางเกษตรกรรมชิ้นใหม่ที่สร้างผลผลิตและรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างงดงาม เพราะด้วยขนาดฟาร์มที่ใหญ่ ระบบที่ดีเยี่ยม เราจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีมาตรฐาน เพิ่มอำนาจการต่อรอง โดยจะเน้นการปลูกเพื่อเอาผลผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เต็มที่” นายวรศักดิ์ กล่าว

ด้านการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,580,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 4,170,000,000 บาท เป็น จำนวน 7,750,000,000 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,580,000,000 หุ้น เพื่อรองรับ 1.) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 2,780,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาขาย 0.50 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2.) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 800,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ คาดว่าหากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น RO ในครั้งนี้ทำได้เต็มจำนวน จะได้รับเงินทุนจำนวน 1,390,000,000 บาท ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการลงทุนโครงการโรงงานสกัดกัญชง/กัญชากลางน้ำ 1,200 ล้านบาทที่คาดว่าแล้วเสร็จพร้อมดำเนินธุรกิจนี้ภายในปี 2565 และ/หรือ ลงทุนในโครงการอื่นๆ 200 ล้านบาท

“เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจกัญชงครบวงจรอย่างแท้จริง บริษัทฯ ต้องการเงินทุนที่เพียงพอมาใช้ในการขยายการลงทุนจากการปลูกกัญชง ไปสู่การสกัดสารจากกัญชงซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และต่อยอดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในปลายน้ำในที่สุด การขยายธุรกิจไปจนครบวงจรจะทำให้บริษัทสามารถทำรายได้มากขึ้นโดยมีอัตรากำไรสูงสุด และเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จะทำให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีช่องทางการค้า และโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น มีทั้งความมั่นคงและสภาพคล่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ก้าวสู่บริษัทกัญชงที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง สร้างเงินปันผลที่คุ้มค่าต่อผู้ลงทุน ก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่กัญชงระดับประเทศและระดับโลกต่อไปได้” นายวรศักดิ์ กล่าว

Back to top button