ตลท.ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม-หมวดธุรกิจ 4 บจ. มีผล 14 มิ.ย.นี้

ตลท. ประกาศย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม-หมวดธุรกิจ 4 บจ. เริ่มมีผล 14 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดแนวทางในการทบทวนและปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาจัดตามประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้บริษัทเป็นสำคัญ และจะทบทวนความเหมาะสมของกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนประกอบกับข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 แล้ว พบว่า มีบริษัทที่โครงสร้างรายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับย้ายบริษัทให้อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 4 บริษัท ดังนี้

  1. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งค้าปลีกและค้าส่งและประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้ตราสินค้ากว่า 80 ตราสินค้า จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธรุ กิจพาณิชย์ (Commerce)
  2. บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR บริษัทขยายกิจการการลงทุนไปยังธุรกิจรับเหมางานวางระบบไฟฟ้า และปัจจุบันรายได้หลักบริษัทมาจากธุรกิจรับเหมางานวางระบบไฟฟ้า จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี(Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
  3. บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOVA เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel and Metal Products) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร(Resources) หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
  4. บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TH ขยายธุรกิจและปรับกลยุทธ์ไปยังธุรกิจสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและมีสัดส่วนรายได้หลักจากธุรกิจดังกล่าวจึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์(Media & Publishing) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities)

ทั้งนี้ การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของบริษัทข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Back to top button