JP ตั้ง “แคร์ซูติก” ลุยวิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์ “เสริมอาหาร-เครื่องสำอาง”

JP ควัก 5 ล้าน ตั้งบริษัทย่อย “แคร์ซูติก” ลุยวิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์ “เสริมอาหาร-เครื่องสำอาง”


บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ “บริษัท  แคร์ซูติก จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจ (1) ศูนย์ Innovation Center ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง และ(2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางขนาดเล็ก

โดยมีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท จำนวนหุ้น 50,000 หุ้น  และมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยบริษัทฯจะถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยรายชื่อกรรมการประกอบด้วย(1) นางจินตนา สันติพิสุทธิ์,(2) นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ,(3) นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ คาดจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในเดือนสิงหาคม 2565

Back to top button