“สมโภชน์” ปรับโครงสร้างถือหุ้น EA โอนเข้าบัญชี “นิติบุคคล”

“สมโภชน์ อาหุนัย” แจ้ง “ก.ล.ต.” เดินหน้าปรับโครงสร้างการถือครองหุ้น EA ถ่ายโอนจาก “บุคคลธรรมดา” เข้าสู่บัญชี “นิติบุคคล”


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ว่า นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน EA จากในรูปแบบบุคคลธรรมเป็นการถือครองในรูปแบบนิติบุคคล

โดยการเปลี่ยนการถือหุ้น EA ของนายสมโภชน์ อาหุนัย เป็นไปตามข้อมูลในตารางด้านล่าง ดังนี้

ความสัมพันธ์ ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (โซตัส แอนด์ เฟท 2 จำกัด) หุ้นสามัญ 8/2/2565 451,703,000 รับโอน
ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 8/2/2565 451,703,000 โอน
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (โซตัส แอนด์ เฟท 2 จำกัด) หุ้นสามัญ 8/3/2565 451,703,000 82.82 ขาย
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โซตัส แคปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 8/3/2565 451,703,000 82.82 ซื้อ
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (โซตัส แอนด์ เฟท 1 จำกัด) หุ้นสามัญ 8/3/2565 484,527,000 82.82 ขาย
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เฟท เวนเจอร์ อินเวสเม้นท์ จำกัด) หุ้นสามัญ 8/3/2565 484,527,000 82.82 ซื้อ
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เฟท เวนเจอร์ อินเวสเม้นท์ จำกัด) หุ้นสามัญ 8/4/2565 484,527,000 82.82 ขาย
ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 8/4/2565 484,527,000 82.82 ซื้อ
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โซตัส แคปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 8/4/2565 451,703,000 82.82 ขาย
ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 8/4/2565 451,703,000 82.82 ซื้อ
ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 8/5/2565 936,230,000 82.82 ขาย
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด) หุ้นสามัญ 8/5/2565 936,230,000 82.82 ซื้อ
ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 8/5/2565 414,033,386 โอน
นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (โซตัส แอนด์ เฟท 1 จำกัด) หุ้นสามัญ 8/5/2565 414,033,386 รับโอน

Back to top button