“คลัง” ร่อนหนังสือถึง ก.ล.ต.คุมเข้มกำกับลงทุน “สินทรัพย์ดิจิทัล”

กระทรวงการคลัง ส่งหนังสือถึง ก.ล.ต. กำชับให้กำกับดูแลการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด และเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. ถึง 3 ฉบับ เพื่อกำชับให้กำกับดูแลการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด และเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน เพราะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง และต้องย้ำเตือนนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้มีการชักชวนให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การขุดเหมืองบิทคอยต์จำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่นักลงทุน

กระทรวงการคลัง ยอมรับว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาการแก้ไขพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภค และนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้น ได้มอบหมายให้ ก.ล.ต.ไปศึกษาแนวทางการและนำประเด็นแก้ไขกฎหมายมาเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่อไป

สำหรับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 นั้นเป็นการออกกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายอาจจะไม่ทันสมัย ฉะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องศึกษาทบทวนกฎหมาย เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Back to top button