กองทุนกรุงศรี ซื้อหุ้น CK เพิ่ม หนุนถือเกิน 5%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี หรือ บลจ.กรุงศรี เข้าซื้อหุ้น CK เพิ่ม 0.12% หนุนถือ 5.04%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1231% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button