“ก.ล.ต.” เปิดเฮียริ่ง ปรับปรุงเกณฑ์ “บุคลากร” ธุรกิจตลาดทุน รองรับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

“ก.ล.ต.” เปิดเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยจะนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง มากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อรองรับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อให้ประกาศมีความสอดคล้องกับหลักการใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)

ทั้งนี้ ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยจะนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) หรือศาลในการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
มากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เพื่อรองรับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) โดยไม่ให้ ก.ล.ต.
ใช้อำนาจทับซ้อนกับ ค.ม.พ. หรือศาลในการห้ามผู้กระทำผิดเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์นั้น

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนมีมติเห็นชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) และจำกัดระยะเวลาการมีลักษณะต้องห้ามซึ่งเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=846 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected]  หรือ  [email protected]
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Back to top button