เปิด 5 ทางรอด SMEs ไทยขจัดหนี้

“ดร.ธิติวัฐ” แนะ 5 แนวทางรัฐช่วยพยุงธุรกิจ SMEs ไทย หลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 ระบาด ดันยอดหนี้สะสม


ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ของไทยกำลังเผชิญปัญหาหนี้สิน อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบขอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกำลังจะเป็นบทท้าทายใหม่ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตหนี้สิน

ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล อดีตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน SMEs ไทยกำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และปัญหาหนี้สิน ทำให้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการไม่สามารถชำระหนี้ได้ อันเนื่องมาจากประมาณหนี้สะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกลุ่ม ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย โจทย์สำคัญคือ ภาครัฐในฐานะผู้ออกนโยบายจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้อย่างไร  โดยแนวนโยบายที่ภาครัฐควรเร่งพิจารณาช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาหนี้ SMEs คือ

  1. การตรึงดอกเบี้ย SMEs การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หรือที่พวกเรารู้จักคือช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น เพื่อสกัดเงินเฟ้อภายในประเทศ ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการความต้องการซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น (demand- pull inflation) หากแต่เกิดจากต้นทุนราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น (Cost-push inflation) เพราะฉะนั้นการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลทำให้ต้นทุนของผู้ประการ SMEs ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การตรึงอัตราดอกเบี้ย จะสามารถลดปัญหาหนี้สะสมได้ในระยะสั้น

2. การเพิ่มมาตรการ soft loan วงเงิน 1 แสนล้านบาท อายุ 3 ปี ผ่านธนาคารของรัฐ โดยให้งดเว้นดอกเบี้ย 1 ปี และใช้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 8% ในปีที่ 2 และ 3 เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างทันท่วงที

3. สนับสนุนข้อมูลและจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าไปยังต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

4. ตรึงอัตราค่าพลังงาน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ และรักษาเสถียรภาพทางการเงินของผู้ประกอบการ เพราะถ้าราคาพลังงานยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาต้นทุน และราคาสินค้า

5. การมองหาแหล่งทุนในรูปแบบใหม่ (Alternative sources of funds) ที่มีความคล่องตัวสูงกว่า เช่น Angel investor, Venture Capital หรือ แม้กระทั้ง Crownfunding ซึ่งหน่วยงานรัฐสามารถเข้ามาเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ภาครัฐควรเร่งสร้าง Investor Community ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนักลงทุนเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันนักลงทุนเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดหน่วยงานของรัฐที่จะมาเป็นตัวกลางในการสนับสนุน ให้เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรม

Back to top button