“คลัง” ชงครม. เคาะ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษี 4 หมื่นลบ.

“คลัง” ชงครม.พิจารณาโครงการของขวัญปีใหม่ 66 คาดเคาะ "ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษีวงเงินสูงสุด 4 หมื่นบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานตามปกติ โดยคาดว่าแต่ละกระทรวงจะเริ่มเสนอให้ ครม.พิจารณาโครงการของขวัญปีใหม่ 66 ให้แก่ประชาชน

ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ มีดังนี้

1.กระทรวงการคลัง เสนอให้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินสูงสุด 4 หมื่นบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่…) พ.ศ. … (การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์)

2.กระทรวงคมนาคม เสนอให้พิจารณาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม จะเสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมีอระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น

3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ

4.กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอให้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชน พ.ศ. ….

5.กระทรวงพาณิชย์ รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2566)

6.กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

7.กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

8.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้พิจารณากรณีเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติรายการ Thailand by UTMB

9.กระทรวงมหาดไทย เสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้พิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

10.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอให้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570

11.คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เสนอให้พิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

12.คณะกรรมการนวัตกรรมการศึกษา เสนอการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 จังหวัด

Back to top button