TNL โอนหุ้น “คิง สแควร์ฯ” 20% ให้ SPI-PB รับเงิน 122 ลบ. ลงทุนธุรกิจใหม่

บอร์ด TNL ไฟเขียวขายหุ้น “คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ทั้งหมด 20% ให้ SPI-PB รับเงิน 122 ลบ. เพิ่มสภาพคล่อง-ลงทุนธุรกิจใหม่


บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จำนวน 160,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คิดเป็นมูลค่ารวม 121.55 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โดยจำหน่ายหุ้นบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15% ที่ราคาหุ้นละ 759.68 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 91.16 ล้านบาท ให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TNL จำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 69.75% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TNL

รวมทั้งจำหน่ายหุ้นบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5% ที่ราคาหุ้นละ 759.68 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 30.39 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากมี SPI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดย SPI ถือหุ้นใน PB จำนวน 98,053,400 หุ้น คิดเป็น 21.79% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PB

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้เพื่อจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือการลงทุนธุรกิจใหม่ของบริษัท

Back to top button