DITTO ปิดจ๊อบท้ายปี! รับทรัพย์ 208 ลบ. คว้างาน “กรมทรัพยากรน้ำ” 2 โครงการ

DITTO รับทรัพย์ 208. ล้านบาท คว้างาน “กรมทรัพยากรน้ำ” 2 โครงการ โดยมีโครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา และโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขากรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท


นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ DITTO และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาทางการค้าที่มีนัยสําคัญ จำนวน 2 โครงการมูลค่ารวม 208,182,800 บาท โดยสรุปได้ดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา ให้กับหน่อยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยเข้าทำธุรกิจในนาม บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด มูลค่างาน 30,782,800 บาท สัดส่วนถือหุ้น 100%

2.โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขากรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับกรมทรัพยากรน้ำ จากหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ โดยเข้าทำธุรกรรมในนามกิจการค้าร่วมทีอีเอ็กซ์ มูลค่างาน 177,4000,000 บาท สัดส่วนถือหุ้น 100%

Back to top button