KGEN ควัก 539 ล้าน ปิดดีลซื้อ “มนตรี ทรานสปอร์ต” เบนเข็มลุย “ขนส่ง-คลังเก็บสินค้า”

KGEN ปิดดีลซื้อ “มนตรี ทรานสปอร์ต" สัดส่วน 90% มูลค่า 539 ล้านบาท เดินหน้ารุกธุรกิจขนส่งและคลังเก็บสินค้า


บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)  หรือ KGEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ MONTRI  ซึ่งการซื้อหุ้นสามัญใน MONTRI จากผู้ถือหุ้นเดิมของ MONTRI จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ MONTRI โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 539 ล้านบาท

ขณะนี้บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของ MONTRI ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยโอนหุ้นที่ซื้อขาย และชำระค่าตอบแทนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มีผลทำให้ MONTRI มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

สำหรับ MONTRI ประกอบธุรกิจประเภท การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยให้บริการด้าน การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Back to top button