ลุ้นพรุ่งนี้! ผู้ถือหุ้น SCB โหวตผ่านหุ้นกู้ 1 แสนล้าน ลุยสินเชื่อ-สินทรัพย์ดิจิทัล

จับตาพรุ่งนี้! ประชุมผู้ถือหุ้น SCB โหวตผ่านหุ้นกู้ 1 แสนล้าน ลุยนำเงินขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล-สินทรัพย์ดิจิทัล-กิจแพลตฟอร์ม ตามแผนปี 65-67


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งผ่านสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/66 ในวันพฤหัสบดี 19 ม.ค.66 ณ เวลา 14:00 น. มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ทั้งนี้ในวาระที่ประชุมมีประเด็นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นตามที่เสนอ เนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผลตามแผนธุรกิจปี 65-67 ซึ่งบริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company)

ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้ทุกประเภทภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นเสนอขายในประเทศ หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ ประชาชนทั่วไป โดยได้อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/66 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

Back to top button