DITTO ร่วมพัฒนา “ป่าชายเลน” อีกหมื่นไร่ จับตา “คาร์บอนเครดิต” แตะแสนตัน

DITTO ร่วมพัฒนา “โครงการปลูกป่าชายเลน” อีก 10,209.89 ไร่ นาน 30 ปี จับตาปี 69 “คาร์บอนเครดิต” แตะแสนตัน


บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2565 กับบริษัทที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบํารุงป่าชายเลนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565 กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนที่เนื้อที่ 10,209.89 ไร่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 30 ปี ตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนของประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมย์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุม COP 26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเดิมบริษัทย่อยได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการจากโครงการดังกล่าวเป็นจำนวน 11,448.30 ไร่ และครั้งนี้ได้เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนากับบริษัทที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอีกจำนวน 10,209.89 ไร่ ดังนั้นปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าชายเลนที่ได้รับการจัดสรรรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,658.19 ไร่

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า แนวโน้มปี 2569 DITTO จะได้รับคาร์บอนเครดิตต่อปีอยู่ที่ราว 1 แสนตันต่อปี

Back to top button