15 หุ้นตัวท็อป Value Stock เน้น ‘พีอี-พีบีวี’ ต่ำ พ่วง Current Ratio เกิน 3 เท่า

15 หุ้นตัวท็อป Value Stock เน้น P/E -P/BV ต่ำ พ่วง Current Ratio เกิน 3 เท่า ตอกย้ำบริษัทมีสภาพคล่อง นำโดย BCPG, PSH, HTECH, SMIT, TK, PRIN, STGT, SATNLY, TPCS, STA, SPCG, AP, LALIN, TCC และ RCL


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการสำรวจหุ้น Value Stock ที่มีราคาถูกรวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในเกณที่ดีมีมานำเสนอ โดยอาศัยและรวบรวมข้อมูลมาจากบริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

โดยการคัดเลือกมาจากเกณฑ์ดังนี้ P/E ต่ำกว่า 12 เท่า, P/BV ต่ำกว่า 1.20 เท่า และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มากกว่า 15% และเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) มากกว่า 3 เท่าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้

สำหรับหุ้นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวผ่านการคัดเลือก 15  ตัว คือ BCPG, PSH, HTECH, SMIT, TK, PRIN, STGT, SATNLY, TPCS, STA, SPCG, AP, LALIN, TCC และ RCL ดังตารางประกอบ 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาหุ้นที่ P/E ต่ำสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย RCL, TCC, LALIN, AP และ SPCG อยู่ที่ระดับ 0.84-6.80 เท่าเพียงเท่านั้น โดยบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL มีค่า P/E ต่ำสุดในกลุ่มที่คัดเลือกมาในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ 0.84 เท่า

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ P/BV ต่ำ 5 อันดับแรกประกอบด้วย RCL, PSH, SATNLY, TK และ STA ซึ่งอยู่ที่ระดับไม่เกิน 1 เท่า โดยบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL ต่ำสุดในกลุ่มที่คัดเลือกมาในครั้งนี้โดยอยู่ที่ระดับ 0.52 เท่า

ด้านกลุ่มหุ้นที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย TK, SPCG, BCPG, RCL และ PRIN โดยบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK มีอัตรากำไรขั้นต้นมากสุดที่ระดับ 97.26% 

ส่วนกลุ่มหุ้นเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย TPCS,SMIT, BCPG, SATNLY และ TK โดยบริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ TPCS มี Current Ratio สูงสุดอยู่ที่ระดับ 7.09 เท่า

*ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้นเป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบ การตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตามล้วนเป็นผลจากการใช้ วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button