ALL จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ “ALL235A” กว่า 2 ลบ. พรุ่งนี้

ALL นำเงิน 2 ลบ. ฝาก “แบงก์กรุงศรี” พร้อมจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ “ALL235A” หุ้นกู้ทุกรายในอัตราร้อยละ 20 ในวันพรุ่งนี้


บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือหุ้นกู้ชุด ALL235A ได้ดำเนินการแจ้งต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ว่า บริษัทจะนำฝากเงินจำนวน 2.05 ล้านบาท เข้าบัญชีของบริษัทในวันที่ 13 ก.พ.2566 เพื่อให้นายทะเบียนทำการชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ALL235A ไปยังผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2566 ที่ผ่านมานั้น โดยบริษัทขอให้นายทะเบียนโปรดดำเนินการชำระดอกเบี้ยในอัตราส่วนดังกล่าวนี้ไปยังผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในวันที่ 14 ก.พ.2566

Back to top button