CWT เซ็นสัญญากำจัดขยะ 320 ตัน/วัน-ผลิตไฟฟ้า RDF ป้อนเทศบาล “กมลาไสย กาฬสินธุ์”

CWT คว้าสัญญากำจัดขยะ 320 ตัน/วัน-ผลิตไฟฟ้า RDF ป้อนเทศบาล “กมลาไสยกาฬสินธุ์” มูลค่าลงทุน 1,070 ล้านบาท พร้อมควัก 72 ล้านบาท ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สมุทรปราการ


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์2012 จำกัด (KRR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เข้าทำสัญญาดำเนินการโครงการสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโครงการดังกล่าวจะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อผลิตจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF)

ทั้งนี้เทศบาลตกลงให้ KRR จัดหาเงินลงทุน ที่ดิน ออกแบบ และก่อสร้างโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก RDF รวมถึงเช่าที่ดิน 3 แปลง แปลงละ 3 ไร่ รวมพื้นที่ 9 ไร่ อันเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยกมลำไสยของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างโรงงานแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็น RDF และโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก RDF ที่สามารถรองรับและกำจัดยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 320 ตันต่อวัน หรือ 102,400 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,070.58 ล้านบาท

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด (CWTT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT จะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากการทอดตลาด สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 แปลง มูลค่า 72.28 ล้านบาท

 

Back to top button