PCL ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 410 ล้านหุ้น เทรด SET ระดมทุนขยายกิจการ  

PCL ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 410 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET หวังนำเงินระดมทุนรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และชำระหนี้


บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCL ผู้นำในธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคในประเทศไทย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง  ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ PCL มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้พื้นฐานแข็งแกร่งกว่าเดิม และถือเป็นการนำพาองค์กรเดินไปข้างหน้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นทุ่มเทและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับปัจจุบัน PCL แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มธุรกิจบริการรับตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3) กลุ่มธุรกิจผลิต พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และให้บริการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ระหว่างปี 2563 –2565 มีรายได้รวม 2,186.13 ล้านบาท, 3,858.98 ล้านบาท, 2,859.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 277.69 ล้านบาท, 871.58 ล้านบาท, 315.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ  12.70%, 22.59%, 11.02% ตามลำดับ ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78.58 – 79.02% ของรายได้รวม

ทั้งนี้ PCL เตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 410 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.05% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โรคเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด, ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต, ใช้ลงทุนขยายกิจการ ประกอบด้วย ก่อสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพ PCT Wellness Center, ลงทุนซื้อเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง และเงินที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40.00% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่นๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต

Back to top button