“เอโอฟันด์” แปลงสภาพหุ้นกู้ JKN ชุด 2 วันนี้! 4.51 แสนหุ้น ราคา 2.214 บาท

“เอโอฟันด์” แปลงสภาพหุ้นกู้ JKN ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกัน จํานวน 1,000 หน่วย (1 ล้านบาท) เป็นหุ้นสามัญ 451,671 หุ้น ราคา 2.214 บาทในวันนี้ คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพ จํานวน 72.64 ล้านหุ้น


บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ทําสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามสัญญา “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) เรียกรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ” ต่อมาเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2566 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

ทั้งนี้ในวันที่ 30 พ.ค.66 ทาง AO Fund 1 แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจํานวน 1,000 หน่วย (1 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จํานวน 451,671 หุ้น

ส่วนราคาแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ อยู่ที่ 2.214 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทําการ

ดังนั้น ราคาแปลงสภาพของวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 2.214 บาทต่อหุ้น จึงไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จํานวน 451,671 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพ จํานวน 72,639,304 หุ้น

Back to top button