PCC คว้า 2 งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า “กฟภ.” มูลค่า 178 ล้าน

PCC คว้า 2 งานปรับปรุงสิทธิภาพและป้องกันสถานีไฟฟ้า จำนวน 7 สถานี ของ “กฟภ.”  มูลค่าราว 178 ล้านบาท


บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ PCC เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดราคาประกอบด้วย 1. งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า กลุ่มที่ 2 จำนวน 4 สถานี (สถานีไฟฟ้ากำแพงเพชร 1, สถานีไฟฟ้าพิจิตร, สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (22kV) และสถานีไฟฟ้าหันคา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 5 กันยายน 2566 มูลค่าสัญญารวม 83.73 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 สถานี (สถานีไฟฟ้าบางพูน,สถานีไฟฟ้าคลองสี่ และสถานีไฟฟ้านครชัยศรี1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 5 กันยายน 2566 มูลค่าสัญญารวม 94.91ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้มีกำหนดการส่งมอบโครงการภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทำงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

Back to top button