JCK เฮ! “ศาลปกครองสูงสุด” กลับคำพิพากษาให้ กทม.ออกใบอนุญาตสร้าง “มหาดเล็กเรสซิเดนส์”

JCK เฮ! “ศาลปกครองสูงสุด”กลับคำพิพากษา “ศาลปกครองกลาง” ไฟเขียวให้ กทม.สามารถออกใบอนุญาตสร้างโครงการคอนโดหรู “มหาดเล็กเรสซิเดนส์” ย่านถนนราชดำริ ของตระกูล "เตชะอุบล" ชี้พื้นที่ก่อสร้างมีเขตทางถูกต้องตามกฎหมาย


ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลปกครองสูงสุด ได้กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับโครงการ “มหาดเล็กเรสซิเดนส์. เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีพื้นที่อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่สำนักการโยธา กทม.ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการ “มหาดเล็กเรสซิเดนส์” จึงชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า พื้นที่ตั้งอาคารมีเนื้อที่ 67 ไร่ 67 ตารางวา ยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง ซึ่งมีแนวเขตติดถนนราชดำริ ภายในที่ดินได้ทำทางส่วนบุคคลเพื่อการจราจรภายในแปลงย่อยรวมสามซอย คือ ถนนซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนซอยมหาดเล็กหลวง 2 และถนนซอยมหาดเล็กหลวง 3 ทอดยาวไปติดกับถนนราชดำริ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ กว้าง 37 เมตร ยาวต่อเนื่องไปเชื่อมต่อกับถนนพระรามที่ 1 และถนนพระรามที่ 4 ที่มีความกว้างของเขตทาง 24.5 ถึง 29 เมตร และ 30 เมตร ตามลำดับ จึงมีแนวเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร สามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและมีสภาพที่รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลา

ส่วนพื้นที่รวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังทั้งสิ้น 776,223.01 ตารางเมตร ส่วนที่ดินอาคารพื้นที่ 107,468 ตารางเมตร ค่าสูงสุดของอัตราพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโครงการมหาดเล็กเรสซิเดนส์ (FAR) จึงเท่ากับ 7.22 ไม่เกิน 10 ต่อ 1 จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 2220 มีพื้นที่ว่าง 50,585.08 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารรวม 76,223.01 ตารางเมตร จึงมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 6.52 ไม่น้อยกว่าร้อยละสาม จึงเป็นไปกฎกระทรวงเช่นกัน

อนึ่ง คดีนี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 49 คน ได้ยื่นฟ้องคัดค้านการก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กเรสซิเดนส์ สูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้นในที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา หรือ 2,912 ตารางเมตร โดยให้สิทธิ TFD ก่อสร้างและให้เช่าใช้ประโยชน์มีกำหนด 30 ปี โดยมีผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. และ ผู้ว่า กทม. ผู้ถูกร้อง และมีสำนักงานพระคลังข้างที่, บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD) โดยปัจจุบันคือ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK และ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้ร้องสอด

โดยผู้ร้องเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษและมีระยะด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่ถึง 12 เมตร และพื้นที่ของถนนที่มีความกว้างในซอยมหาดเล็กหลวง 2 ไม่ถึง 10 เมตร จึงขัดหรือแย้งต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ในปี 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี 2522 มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราส่วนพื้นที่ว่าง (OSR) ไม่เป็นไปตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี 2522 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 กำหนด อีกทั้งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ในปี 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารในปี 2522 ทั้งนี้ ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอดยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

Back to top button