B ตั้ง “เตอะ เมกะวัตต่ำ” ในสิงคโปร์ ลุยธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต-พลังงานหมุนเวียน

บอร์ด B ไฟเขียว ตั้งบ.ย่อย “เตอะ เมกะวัตต่ำ” ในสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ลุยธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิตรองรับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน


บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เตอะ เมกะวัตต่ำ จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 272 ล้านบาท ซึ่ง บริษัท เตอะ เมกะวัตต่ำ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ขณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต (CC) และรองรับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC)

Back to top button