“บลจ.กรุงศรี” เจียดขายหุ้น PSL เหลือถือ 4.96%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0784% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9659% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-10 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 442,857,535 28.40
2. MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM 131,386,275 8.43
3. บริษัท เกรนเทรด จำกัด 130,086,266 8.34
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,162,792 7.19
5. MISS Nishita Shah 108,050,249 6.93
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 68,677,445 4.40
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล 22,729,100 1.46
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,601,912 1.26
9. BANQUE PICTET & CIE SA 14,428,500 0.93
10. บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 11,465,009 0.74

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/05/2563)

Back to top button