CRANE ตั้ง “พิบูลย์ ลิมประภัทร” นั่งบอร์ดตรวจสอบ มีผลทันที!


บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) หรือ CRANE เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันทอนุมัติ แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button