AUCT ปรับทัพผู้บริหาร “สุวิทย์ ยอดจรัส” ขึ้นประธานกรรมการบริหาร ดัน “วรัญญู ศิลา” นั่งCEO


บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2564 มีมติ ดังนี้ อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการลำดับที่ 1, อนุมัติแต่งตั้งนายเทพทัย ศิลา ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการลำดับที่ 2, อนุมัติแต่งตั้ง นายสุวิทย์ ยอดจรัส ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และอนุมัติแต่งตั้ง นายวรัญญู ศิลา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button