“กกพ.” เปิดยื่นข้อเสนอ โรงไฟฟ้าชุมชน 150 MW 19-23 เม.ย. ประกาศชื่อผ่านคัดเลือก 15 ก.ค.

“กกพ.” เปิดยื่นข้อเสนอ โรงไฟฟ้าชุมชน 150 MW 19-23 เม.ย. ประกาศชื่อผ่านคัดเลือก 15 ก.ค.


นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) ปี 2564 ปริมาณการรับซื้อ 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ(พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 3 เมกะวัตต์

โดยมีกำหนดการรับซื้อไฟฟ้า ดังนี้

– การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าภายในเดือนมี.ค.นี้

– การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำขอและเอกสารต่างๆ ภายในเดือนมี.ค.นี้

– การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ระหว่าง 19-23 เม.ย. 2564

– ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

– ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาการประมูลแข่งขันด้านราคาในวันที่ 14 ก.ค. 2564

– สำนักงาน กกพ. จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ก.ค. 2564

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) (ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) ในวันที่ 22 ก.ค. 2564 จากนั้นจะลงนาม PPA (ภายใน 120 วัน นับจากประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)ภายในวันที่ 12 พ.ย. 2564 โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ภายในวันที่ 12 พ.ย. 2567

ผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้าโครงการดังกล่าว จะต้องตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และนำหนังสือการแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ที่แสดงว่าสามารถเชื่อมโยงของสายส่งไฟฟ้าอย่างน้อย 1 สายป้อน (Feeder) แต่ไม่เกิน 2 สายป้อน พร้อมกับคำเสนอขอขายไฟฟ้า ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายต้องไม่เกินศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้

ขณะเดียวกันต้องระบุขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า และปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการเสนอขายไม่เกินกว่าศักยภาพที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อได้ พร้อมทั้งระบุปริมาณไฟฟ้าเสนอขายที่ยินยอมให้พิจารณาปรับลด กรณีมีข้อจำกัดของศักยภาพระบบไฟฟ้า

Back to top button