กลุ่มผถห.ใหญ่ TEAMG ขายบิ๊กล็อต 171 ลบ. ดัน “Nexter Ventures” บ.ย่อย SCC ขึ้นเบอร์หนึ่ง!

5 ผู้ถือหุ้นใหญ่ TEAMG ขายบิ๊กล็อต 67.33 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 171 ลบ. ราคาหุ้นละ 2.54 บ. ดัน “Nexter Ventures” บริษัทย่อย SCC ขึ้นเบอร์หนึ่ง หวังผนักกำลังต่อยอดธุรกิจ


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายประเสริฐ ภัทรมัย, นายพีรวัธน์ เปรมชื่น, นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์, นายกิตติพล บุลนิม และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ว่า บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด (Nexter Ventures) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว จำนวนรวม 67,328,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคา 2.54 บาท/หุ้น มูลค่ารวมกว่า 171 ล้านบาท โดยได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big lot) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

โดยการเข้ามาถือหุ้นของ Nexter Ventures จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้จากการเข้าถือหุ้นของ Nexter Ventures ดังกล่าว ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10 ลำดับแรกมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

Back to top button