AQUA จับมือ “เนชั่นทีวี” มอบข้าวสารอาหารแห้ง “วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร”


บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ส่งบริษัทย่อย บริษัท ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคมกับ เนชั่นทีวี มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

โดยเนชั่นทีวี โดยมูลนิธิเนชั่น ร่วมกับพันธมิตรคือ บริษัท ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ส่งมอบข้ำวสำรอำหำรแห้งให้กับ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนมอบให้กับพระสงฆ์

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนในชุมชน ไม่เข้าไปใส่บาตรทำบุญที่วัด ทำให้พระสงฆ์ในวัดร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเนชั่นทีวี สำหรับสิ่งของที่นำไปมอบให้กับทางวัด เป็นอาหารแห้งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ และช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดในสถำนกำรณ์ที่โรคโควิด-19 ยังระบาดอยู่ในขณะนี้

Back to top button