IRPC มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ปี 64 มูลค่ารวม 4 แสนบ.

IRPC สนับสนุนการเรียนรู้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 มูลค่า 4 แสนบ.


นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นประธานในพิธี และนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ประกอบด้วยทุนการศึกษา 27 โรงเรียน และทุนด้านวิชาชีพต่อเนื่อง  2 โรงเรียน รวม 29 โรงเรียน จำนวน 161 ทุน จำนวนเงิน 400,000 บาท

โดยโครงการมอบทุนการศึกษาของบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาของ 5 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ

Back to top button