SNNP รับทุน “NIA” หนุนวิจัย “นวัตกรรมอาหาร”

SNNP รับทุนจาก “NIA” หนุนโครงการวิจัยธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต


นางกิตติยา ชัยสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งได้รับการคัดเลือกในโครงการวิจัยและพัฒนา “ซูริมิไลค์ :โปรตีนจากถั่วเขียว ทดแทนซูริมิ” ระยะเวลา 1 ปี จากคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจัดอยู่ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

สำหรับธุรกิจนวัตกรรมด้านโปรตีนทางเลือก เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิต โดยนำโปรตีนจากถั่วเขียวมาทดแทนซูริมิ ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างเส้นใยโปรตีนและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณสมบัติทางกายภาพเคมีเนื้อสัมผัส และโครงสร้างเส้นใยคล้ายซูริมิจากเนื้อปลา

Back to top button