KUN ปลื้ม! คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 66

KUN คว้าคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลพร้อมกับสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent ) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ด้าน นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KUN เปิดเผยว่า เป็นการสะท้อนถึงการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ ที่เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งสอดรับกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯที่มุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้ความมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างคุณค่า ให้กับบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้สมกับการเป็นหนึ่งในผู้นำพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และความ “คุ้มค่า น่าซื้อ” ในทุก ๆ โครงการของคุณาลัย

Back to top button