GEL เผยโรงงานเหล็กรูปพรรณของกิจการร่วมค้าในพม่าเริ่มเดินเครื่องแล้ว

GEL เผยโรงงานเหล็กรูปพรรณของกิจการร่วมค้า “บ.มิลคอน ติฮา จีอีแอล ” ในพม่า เริ่มการผลิตแล้ว


นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL ระบุว่า ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จำกัด (กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ) ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้รับใบประกาศนียบัตร Factory Operation Certificate จากคณะกรรมการการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa Special Economic Zone Management Committee) และสามารถดำเนินการผลิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Back to top button