MCOT จ่อรับเงินชดเชย 163.30 ลบ.หลังคืนช่อง “Kid & Family” นับถอยหลังจอดำ 16 ก.ย.นี้

MCOT จ่อรับเงินชดเชย 163.30 ลบ.หลังคืนช่อง "Kid & Family" นับถอยหลังจอดำ 16 ก.ย.นี้


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทยื่นแสดงความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family เป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น

สำนักงาน กสทช.มีหนังสือที่ สทช 2412/237197.24 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แจ้งให้ทราบว่า เห็นชอบการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บมจ. อสมท ช่องรายการ MCOT Kid & Family เลขที่ใบอนุญาต B1-S20031-0023-57 (วันยุติการออกอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

สำหรับค่าชดเชยอันเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จำนวน 163,298,367.32 บาท ซึ่งบริษัทสามารถรับเงินค่าชดเชยดังกล่าวจาก สำนักงาน กสทช. ได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยุติการให้บริการ (วันที่ 16 กันยายน 2562)

อนึ่ง ค่าชดเชยอันเนื่องจากการคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์การตกลงเข้าทำรายการจำ หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) แล้ว มีขนาดไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

Back to top button