GULF รวบหุ้น INTUCH เฉียด 30% แล้ว ลุย “เทนเดอร์” เพิ่ม! ก่อนปิดโต๊ะ 4 ส.ค.นี้

GULF รวบหุ้น INTUCH เฉียด 30% แล้ว หลังตั้งโต๊ะเทนเดอร์ถึง 27 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ลุย “เทนเดอร์” เพิ่ม! ก่อนปิดโต๊ะ 4 ส.ค.นี้


บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ของแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564 บริษัทได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักกทรัพย์เบื้องต้น (แบ 247-6ข) จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดย GULF เสนอซื้อหุ้น INTUCH จำนวน 2,599,720,233 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.07% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดกิจกการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ โดยมีระยะเวลาซื้อทั้งหมดตามคำเสนอซื้อเป็นเวลา 25 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2564 ถึง 4 ส.ค.2564

ทั้งนี้จำนวนและสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เดิม และที่มีผู้แสดงเจตนาขายจนถึงสิ้นวันที่ 27 ก.ค.2564 มีดังนี้

ทั้งนี้จำนวนและสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ถืออยู่เดิมและที่มีผู้แสดงเจตนาขายจนถึงสิ้นวันที่ 27 ก.ค.2564 ส่งผลให้ทาง GULF ถือหุ้นใน INTUCH จำนวน 925,032,930 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น GULF มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือวิธีอื่นใด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

โดยหลังจากบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว จากนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถตั้งโต๊ะเพื่อรับซื้อหุ้น INTUCH และ ADVANC ได้ทันที ซึ่งราคาทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH จะอยู่ที่ 65 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็น 81.07% ของหุ้นทั้งหมด INTUCH ขณะที่การทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC จะอยู่ที่ 120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือคิดเป็น 100%

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และ ADVANC โดยบริษัทอาจพิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) วันเดียวกับการทำคำเสนอหุ้น INTUCH โดยสาเหตุที่บริษัทจะมีการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC พร้อมกับ INTUCH ก็เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ADVANC กรณีที่บริษัทต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH แต่ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC มีระยะเวลานานกว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการพิจารณาที่เหมาะสม

ด้านบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ระบุว่า GULF ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC นั้นมีความสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH เนื่องจากเป็นการลงทุนในบริษัทที่มีการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต มีเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

Back to top button