SABUY ขายเพิ่มทุน “พีพี” TKS รับทรัพย์ 985 ลบ. ติดไซเลนต์พีเรียด

SABUY ขายเพิ่มทุน “พีพี” TKS ราคา 8.95 บาท รับทรัพย์ 985 ลบ. ติดไซเลนต์พีเรียด 1 ปี ห้ามขายราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ที่ระดับ 10.14 บาท


ตามที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 ให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.68% มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984.50 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ได้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติกำหนด ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทรวมกันในคราว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 16 กันยายน 2554

ล่าสุดวันนี้(16 ก.ย.6) บริษัทได้แจ้งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ว่า บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ได้ชำระเงินเพิ่มทุนสัดส่วนดังกล่าวจำนวน 984.50 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้น สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯจะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7-15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วง น้ำหนักระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขาย หุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าวในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ อยู่ที่ 11.27 บาท/หุ้น ส่วนร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำอยู่ที่= 10.14 บาท/หุ้น

ทั้งนี้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 8.95 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ ส่งผลให้บริษัทฯมีหน้าที่ห้ามมิให้ TKS นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน TKS จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

Back to top button