SDC จับมือ NT บริการ “วิทยุคมนาคม” พ่วงขาย “อุปกรณ์สื่อสาร” วงเงิน 1.24 พันลบ.

SDC จับมือ NT บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล วงเงิน 1 พันลบ. สามารถรับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการเป็นรายเดือนเวลา 38 เดือน ทั้งนี้บริษัทยังได้จำหน่ายอุปกรณ์วิทยุสื่อสารให้พันธมิตรใช้ในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก 235 ลบ. รวมทั้งสองสัญญา 1,235 ลบ.


บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)  หรือ SDC เปิดเผยว่า ตามที่ได้ทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล(Digital Trunked Radio System) กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

ปัจจุบันบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ลงนามในสัญญากับกระทรวงมหาดไทยในโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรวมการจัดหาวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารมาตรฐาน พร้อมจัดแผนเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูง แบบดิจิทัลในหน่วยงานมหาดไทย และกระทรวงต่างๆ ที่เป็นลูกข่าย รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. และห้อง ประชาสัมพันธ์จังหวัด

โดยส่วนแบ่งรายได้ค่าใช้บริการ (Airtine) ของบริษัทในฐานะคู่สัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายขีด ความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กับบมจโทรคมนาคมแห่งชาติ จะมีจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอด ระยะเวลาการใช้งาน 38 เดือน เริ่มให้บริการในเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ รายได้ค่าใช้บริการ (Airtime) จะขึ้นอยู่กับการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคมของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และพันธมิตรในสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจำหน่ายอุปกรณ์วิทยุสื่อสารในโครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ให้กับพันธมิตรเพื่อใช้ในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 235 ล้านบาท ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Back to top button