บอร์ด AIT ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 1 บ. เสริมสภาพคล่อง-แจกวอร์แรนต์ 2:1

บอร์ด AIT ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 1 บ. จากเดิม 5 บ. เสริมสภาพคล่อง-แจกวอร์แรนต์ 2:1 จ่อชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 21 ธ.ค.นี้


บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท ให้เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 1.00 บาท ทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วเดิม 206,320,897 หุ้น เพิ่มเป็น 1,031,604,485 หุ้น ส่วนทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเท่าเดิมที่ 1,031,604,485 บาท

พร้อมทั้งมีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพาร์ หรือ จำนวนไม่เกิน 103,160,448 หน่วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพาร์

โดยบริษัทจะจัดสรร AIT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพาร์ หรือ ราคาใช้สิทธิ 10.00 บาท กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพาร์ ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ AIT-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ให้เปลี่ยนแปลงพาร์ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 515,802,242 หุ้น หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพาร์ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 103,160,448 หุ้น

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

Back to top button