“เศรษฐา” นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจร จ่อเคาะเงินอุดหนุนชาวไร่อ้อย

ประชุมครม.นัดแรก จัดขึ้นที่ภาคอีสาน จับตาวาระน่าสนใจพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ยกระดับการท่องเที่ยวและการจัดการน้ำ ส่วนวาระที่น่าสนใจ ลุ้นของบกลางฯสำรองจ่ายในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย


วันที่ 4 ธ.ค. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจ จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) อาทิ การยกระดับการท่องเที่ยว โดยใช้ Soft Power อัตลักษณ์ท้องถิ่น, การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของลุ่มแม่น้ำโขง, การศึกษาและวางแผนโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น รวมถึงข้อเสนอการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย

 

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอของบกลางฯ รายการสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2566 เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 5 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน วงเงิน 8,000 ล้านบาท หลังที่ผ่านมายังไม่เข้าครม. เนื่องจากต้องรอหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาก่อน
  2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการงดดอกเบี้ยโรงรับจำนำในส่วน 5,000 บาทแรก รวมทั้งเสนอสนับสนุนสวัสดิการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และนโยบายของขวัญปีใหม่ 8 ด้าน
  3. กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. …
  4. กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างคำมั่นของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  5. กระทรวงพาณิชย์ เสนอการขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี การส่งเสริม Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น One Stop Service (OSS) การจัดตั้งเขตปลอดอากร กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (E-commerce) และการประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็นเขตศุลกากร
  6. สำนักงบประมาณ เสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อวางกรอบการจัดทำงบประมาณปี 2568 ให้กับหน่วยงานราชการที่จะเสนอของบประมาณ

 

 

Back to top button