‘จีน’ กับขุมเครือข่าย 5G

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดว่า จีนสร้างสถานีฐานรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G


กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดว่า จีนสร้างสถานีฐานรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G แล้วเสร็จมากกว่า 1,150,000 แห่ง หรือคิดเป็นประมาณ 70% ของสถานี 5G ทั่วโลก

นั่นจึงทำให้เครือข่ายบริการ 5G ของจีน เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดและมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของโลก ปัจจุบันให้บริการลูกค้ามากกว่า 450 ล้านคน คิดเป็น 80% ของลูกค้า 5G ทั่วโลก

การสร้างเครือข่ายบริการ 5G ที่เป็นอิสระและมีขนาดใหญ่สุดในโลก เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ระยะ 5 ปี (ฉบับที่ 14) ของจีน ทำให้อัตราการมีสัญญาณ 5G ใช้งานในจีนแผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันอยู่ที่ “ประชากรทุก 10,000 คน มีสถานีฐาน 5G ใช้ 26 แห่ง”

สำหรับสถานี 5G มีอยู่ทั้งพื้นที่เมืองและชนบททั่วประเทศ ได้รับการตรวจสอบว่ามีคุณภาพเยี่ยมและพร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งมีการประเมินว่าจำนวนผู้ใช้งานเครือข่าย 5G ในจีน มีแนวโน้มสูงถึง 560 ล้านคนภายในปี 2566 และโทรศัพท์มือถือมากกว่า 40% จะใช้สัญญาณ 5G

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน ประเมินว่าระหว่างปี 2563-2568 มูลค่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดย 5G เชิงพาณิชย์ทางตรงจะมีมูลค่า 10.6 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 53 ล้านล้านบาท) และมูลค่าขับเคลื่อนทางอ้อม 24.8 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 124 ล้านล้านบาท)

โดยปีนี้ (ค.ศ.2021) เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ทำให้การประชุมสภาประชาชน (NPC Meeting) ที่ผ่านมา จีนประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (China’s 14th Five-year Plan) ถือเป็นแผนยุทธศาตร์ชาติ ที่กำหนดทิศทางของจีนช่วงปี 2021-2025 (พ.ศ. 2564-2568)

การจัดทำ China’s 14th Five-year Plan รอบนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (Xi Jinping) เข้ามามีบทบาทร่วมวางแผนด้วยตนเอง จากเดิมที่เคยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและทีมบริหารเศรษฐกิจ และแผนฉบับนี้มีเป้าหมาย คือการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว ถือว่ามีความน่าสนใจควบคู่กับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนด้วย

โดยจีนให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างมาก โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ Digital Economy ขึ้นมามีสัดส่วนประมาณ 10% ของ GDP ในปี 2025 ด้วยการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 5.0 ทั้งเทคโนโลยี 5G, AI (Artificial Intelligence), Internet of Things, Smart Cities และ Semiconductors

พร้อมตั้งเป้างบประมาณการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปี และการเพิ่มจำนวนการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมประเภท High-value Innovation ส่งผลให้จีนกลายเป็นประเทศ ที่มีงบประมาณเพื่อใช้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสูงสุดในโลก

Back to top button