ALL ขอ 30 วันแจงแก้สภาพคล่อง – จ่ายหนี้

ALL เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้นไทยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้จะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด


เส้นทางนักลงทุน

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้นไทยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้จะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด จากก่อนหน้านี้บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด ALL244A งวดที่ 5 จำนวน 10.65 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 3 ม.ค. 2566 ได้

ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 เม.ย. 2566 แจ้งไปทาง ALL เพื่อให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ใน 4 ประเด็น คือ 1.ความสามารถในการชำระหนี้และสถานะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ทั้งด้านการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา และไม่ให้เข้าเงื่อนไขการเรียกคืนหุ้นกู้ทั้งหมด จากการที่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และอธิบายถึงกิจกรรมดำเนินงานในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด และแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอต่อการดำเนินงานและการชำระหนี้

ตลท.ต้องการคำชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง แผนการชำระหนี้ และการดำเนินการเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ว่าได้ดำเนินเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตลอดจนความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อขยายเวลาการจ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน 1,597 ล้านบาท การดำเนินการเพื่อไม่ให้ถูกริบเงินมัดจำ และสาเหตุที่ผู้บริหารประเมินว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญจากการถูกริบเงินมัดจำ

ส่วนในประเด็นที่ 2.การขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน โดย ALL จะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญาและรับรู้ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 101 ล้านบาท

และสาเหตุที่ต้องบันทึกค่าเผื่อด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน 65 ล้านบาท และความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าดังกล่าว โดยให้สรุปหลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัทในการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำค่าที่ดินนี้

ซึ่งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของการยกเลิกสัญญาและการตั้งด้อยค่าว่าได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วหรือไม่ อย่างไร

การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและวางเงินมัดจำค่าที่ดินทั้งสองรายการเป็นไปตามแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่บริษัทได้เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 หรือไม่ อย่างไร

รวมทั้งการดำเนินการเพื่อเยียวยาผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท และมาตรการที่จะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในลักษณะดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3.การขอขยายระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับการร่วมค้า ในส่วนของผู้อนุมัติการทำข้อตกลงเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้เงินที่รับล่วงหน้า เหตุผล ความจำเป็นที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม ความคืบหน้าในการเจรจาขอขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่สามารถเจรจาขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ได้ ทั้งนี้ การอนุมัติขยายเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อเดือน ก.ย. 2563 เป็นไปตามอำนาจดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร

โดยต้องมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวที่มีต่อบริษัทและการร่วมค้าเช่นกัน

สำหรับประเด็นที่ 4.การให้กู้ยืมแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้อง การกู้ยืมเงินเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ และการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น

รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลท. เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 แล้วหรือไม่ อย่างไร โดยหากเข้าข่าย ขอให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย

และตามที่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 ALL ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญตามที่ตลท.สอบถาม (หนังสือที่ บจ. 163/2565 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2565 และหนังสือของบริษัทที่ All/CS_014/2565 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2565) อย่างไรก็ตาม ALL ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดปี 2565 ตลท.จึงขอให้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลท. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว กลุ่ม ALL มีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมบุคคลภายนอก และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี รวม 4,369 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันใน 1 ปี ที่จะต้องจ่ายชำระค่าซื้อที่ดินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคต จำนวน 1,597 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 188 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างเจรจาขอขยายวันครบกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและการจ่ายชำระ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญจากการถูกริบเงินมัดจำค่าที่ดินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทาง ALL ได้ขอเวลาอีก 30 วัน นับจากวันที่ 20 เม.ย. 2566 ที่ตลท.ขีดเส้นไว้ ระบุว่าไม่สามารถชี้แจงได้ทัน เพราะติดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และเมื่อต้องมีความคิดเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย จึงต้องนัดประชุมและต้องใช้เวลา

ถือเป็นอีกหนึ่งเคสที่นักลงทุนทั้งผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ และเจ้าหนี้ ALL จะต้องเกาะติดขอบสนามเพื่อติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

Back to top button