TIP ขายหุ้น “ทิพยประกันชีวิต” ให้ธนาคารออมสิน มูลค่ากว่า 61 ลบ.

TIP เตรียมขายหุ้น "ทิพยประกันชีวิต” ให้ออมสินใน Q3/60 ที่ราคา 3.70 บ./หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 61 ล้านบาท

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัททำการขายหุ้นสามัญของบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้กับธนาคารออมสิน จำนวน 16,536,468 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.88 ของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 3.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 61,184,932 บาท

โดยจะมีการทำรายการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 สำหรับวัตถุประสงค์ที่ขายเพื่อรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อนึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 11.20

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5 ของ TIP มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 40,000,000 13.33
2. ธนาคาร ออมสิน 33,600,000 11.20
3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 30,000,000 10.00
4. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 29,960,200 9.99
5. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 22,118,200 7.37

คำค้น