BBL ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.125-0.25% มีผล 26 พ.ค.

BBL ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.125-0.25% มีผล 26 พ.ค.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ระบุว่า ธนาคารแจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลง 0.125% ส่วนลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่ 26 พ.ค.58 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยใหม่เป็น ดังนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดจาก 6.625% เป็น 6.50%, MOR ปรับลดจาก 7.50%  เป็น 7.375%  MRR ปรับลดจาก 8.125% ต่อปี เป็น 7.875% ต่อปี

คำค้น